Doc. MUDr. Jan Válka

Plastický chirurg

Doc. MUDr. Jan Válka, mezinárodně uznávaný specialista v oboru korektivních operací nosu je jedním ze zakladatelů cévní mikrochirurgie v Československu.

Po promoci na lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1970 pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice ve Znojmě, od roku 1972 na klinice plastické chirurgie FN Brno - spoluautor první úspěšné replantace prstu. V letech 1984-91 byl specialistou pro plastickou chirurgii v Úrazové nemocnici - první úspěšný přenos prstce z nohy na ruku v Československu, od roku 1991 zastával funkci přednosty kliniky plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny.

Pracoval v univerzitních nemocnicích měst Salisbury, Zürich a Singapur.

Je členem Evropské akademie estetické chirurgie, členem výboru České společnosti estetické chirurgie, členem výboru České společnosti plastické chirurgie a lektorem ILF Praha, autorem mnoha článků v odborných časopisech, členem ediční rady mezinárodního periodika „Acta chirurgie plasticae“, autorem monografie „Korektivní operace nosu“ a spoluautorem odborných knih „Chirurgie ruky“ a „Prevence a léčba dekubitů“.